นอกจากความใส่ใจในคุณภาพการผลิต และการบริการแล้ว "พิมพ์ดี"​ ยังให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม และชุมชนเสมอมา
สู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน เราจึงต้องใส่ใจทั้งชุมชน สังคม และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยืนยาว พิมพ์ดี เป็นโรงพิมพ์ที่มีมาตรการ และให้ความสำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดขยะเคมี การบำบัดกากตะกอนอุตสาหกรรม การตรวจจับ Carbon Footprint ของทุกขั้นตอนในการพิมพ์ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นภายในโรงงานของเรา
vector
vector
vector
vector
vector
vector
vector
vector
โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการพิมพ์ต้องใช้น้ำปริมาณมาก ทั้งสำหรับทำความสะอาดเครื่องจักร การล้างหมึกพิมพ์ รวมถึงการผลิตแม่พิมพ์ ทำให้น้ำมีการปนเปื้อนสารเคมีเป็นปริมาณมาก โรงพิมพ์ของเราจึงมีกระบวนการบำบัดตะกอนสารเคมี ขยะเคมี และกากตะกอนอุตสาหกรรม โดยนำไปกำจัดให้แก่บริษัทที่เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงนำน้ำที่ไร้ตะกอนส่งต่อไปยังบ่อบำบัดใหญ่ เพื่อทำการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ภายในนิคมอุตสาหกรรม
vector
vector
vector
vector
เป็นระบบติดตามปริมาณการปล่อยมลภาวะระหว่างสายการผลิต ตั้งแต่ปริมาณการใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์ จนถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนที่ถูกปล่อยในแต่ละขั้นตอนของการพิมพ์ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการเลือกวิธีการผลิตที่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต
vector
vector
vector
vector
พิมพ์ดี เริ่มติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสะอาดภายในอุตสาหกรรม โดยสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน และลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากส่วนกลางได้ถึง 30% ของพลังงานที่ใช้ในโรงงานทั้งหมด และเราวางแผนที่จะทำให้โรงงานของเราเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นกว่า 50% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้นี้
เราใส่ใจในการคัดแยกขยะอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น เศษกระดาษ พลาสติก หรือแม่พิมพ์เก่า โดยจะทำการส่งต่อขยะที่อาจเป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์ในธุรกิจประเภทอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของเราจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่น่าอยู่ต่อไป และเราสัญญาว่าเราจะต่อยอดนโยบายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป
vector
vector
vector
vector
30/2 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

จันทร์-เสาร์ 08:30-17:30
Copyright © 2022 Pimdee Co., Ltd